គន្លឺះកែរូបភាពតាម Photoshop

សូមអភ័យទោសចំពោះចំនុចទី ៤ តាមពិតគឺ Ctrl + Alt + D មិនមែន Ctrl+ D ទេ!
នេះជាតំណភ្ជាប់របស់រូបភាព៖
http://www.box.net/shared/xl31sy92ko7uo7nc535z