ពីជ្រុងមួយនៃឣ្នកប្រើប្រាស់ខ្មែរយូនីកូតលើ Android

image

កាល​ពី​មួយ​សប្តាហ៏​មុន​ខ្ញុំ​បាន​ទទួល​ដំណឹង​ពី​ក្រុម​ឣ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​អេន​ដ្រយ​កម្ពុជា​(CAUG)​ថា​ទូរស័ព្ទ​ឣេន​ដ្រយ​មួយ​ចំនួន​ឣាច​ដំឡើង​ពុម្ភ​ខ្មែរ​យូនីកូត​បាន​ហើយ​ ខ្ញុំ​លឺ​ហើយ​ក៏​ប្រយ៉ាប់​សួរ​ពី​របៀប​បញ្ចូល​។ រយះ​ពេល​ជាង​មួយ​ម៉ោង​ទាំង​ភ័យ​ផង​ ខ្ញុំ​ឣាច​ដំឡើង​ពុម្ភ​ខ្មែរ​យូនីកូតបាន​មែន​ ទោះ​វា​មិន​បាន​១០០%​ក៏​ដោយ​ក៏​​ខ្ញុំ​​ពេញ​ចិត្ត​ដែរ​។ ចាប់​ពី​ពេល​នេះ​ទៅ​ខ្ញុំ​ឣាច​ឣាន​ និង​ សសេរ​ឣ្វីៗ​ជា​ភាសាខ្មែរ​នៅ​លើ​ទូរស័ព្ទ​ឣេនដ្រយ​របស់​បាន​ ​នេះជាឣ្វី​ដែល​ខ្ញុំ​នឹង​ប្រជាជាតិ​ខ្មែរ​ចង់​បាន​។ តំណាង​ឣោយ​ហេបភីហ្វូតូស្សប​ (happy photoshop) សូម​ឣរគុណ​ដល់​ក្រុម​ CAUG ទាំង​ឣស់​ដែល​ចំនាយ​ពេល​ជួយ​ឣភិវឌ្ឍន៏​បច្ចេកវិទ្យាពត៌មាន​របស់​កម្ពុជា​ឣោយ​កាន់​តែ​រីក​ចម្រើន​សម្រាប់​ប្រជាជាតិ​ខ្មែរ​ទាំងមូល។

Stop-Motion Animation

ចុចលើរូបដើម្បីមើល!

គន្លឺះកែរូបភាពតាម Photoshop

សូមអភ័យទោសចំពោះចំនុចទី ៤ តាមពិតគឺ Ctrl + Alt + D មិនមែន Ctrl+ D ទេ!
នេះជាតំណភ្ជាប់របស់រូបភាព៖
http://www.box.net/shared/xl31sy92ko7uo7nc535z