រូបភាពក្រាហ្វិក៖ Facebook កម្ពុជា

រូបខាងក្រោមនេះជា​ស្ថិតិ​មួយ​ចំនួនដែលទាក់ទង​ទៅ​នឹង​ការប្រើប្រាស់​ហ្វេសប៊ុកនៅកម្ពុជា ដោយដកយកពត៌មានទាំងស្រុង​ពី​គេហទំព័រ​ http://www.socialbakers.comដោយ​វា​ជា​ការ​សាកល្បងជំហ៊ាន​ដំបូងនៃ​ការ​បង្កើត​រូប​ភាព​ក្រាហ្វិក​នៃ​ហេភីហ្វូតូស្សប​ ដូច្នេះ​តារាង​ពត៌មានក៏មិនសូវច្រើនដែរ​។ ខ្ញុំ​ក៏សូម​អភ័យទោស​ចំពោះ​កំហុសដែល​កើត​ឡើង​ដោយ​អចេតនា!